Sandra.

Fashion photographer Sandra Semburg in Paris.

sandra semburg, paris